Producenci
Projekty naukowe - kategorie
Procedura wydawnicza

 

Szczegóły procedury wydawniczej i recenzji zawarte są w wewnętrznym dokumencie wydawnictwa pt. "Procedura selekcji i recenzji" stanowiącym własność intelektualną wydawnictwa. Poniżej przytoczono ważniejsze fragmenty tego dokumentu w celu przybliżenia zasad działania wydawnictwa naukowego Texter.

  1. Działania wydawnictwa są zgodne z zasadami etyki przyjętymi przez wydawnictwo naukowe Texter w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE). Zasady etyki wydawnictwa Texter.
  2. Selekcja prowadzona przez wydawnictwo różni się od tradycyjnych strategii wydawniczych polegających na selekcji utworów, które mogą nadsyłać dowolni autorzy.
    W odróżnieniu od tego tradycyjnego modelu wydawnictwo prowadzi selekcję autorów, których doświadczenie i dorobek pozwalają oczekiwać prac naukowych wysokiej jakości.
    Z wybranymi lub zaakceptowanymi autorami wydawnictwo prowadzi partnerską współpracę ukierunkowaną na tworzenie publikacji wybitnych i bardzo dobrych.

  3. Cele wydawnictwa:
    1. Inicjowanie i realizowanie interdyscyplinarnych lub innowacyjnych i nowatorskich projektów międzyuczelnianych, w których powstają publikacje wyróżniające się tematyką i wysoką jakością merytoryczną.
    2. Inicjowanie współpracy naukowców z różnych dziedzin naukowych i różnych uczelni, sprzyjające wymianie myśli naukowej, doświadczeń i poglądów. Szczególny nacisk kładziony jest na interdyscyplinarność projektów i kojarzenie współpracy naukowców, którzy w innych okolicznościach nie mieliby okazji nawiązać współpracy.
    3. Oryginalność publikowanych prac naukowych - poszukiwanie nowych i ważnych tematów projektów naukowych, unikanie tematyki szeroko i dogłębnie opisanej już w literaturze – ze względu na ryzyko powtórzeń, powieleń i autoplagiatów.
    4. Uwzględnianie w organizacji projektów preferencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie rodzajów publikacji książkowych. 
    5. Skuteczność działania - przejawiająca się m.in. w:
      1. działaniach marketingowych,
      2. relacjach z autorami i recenzentami opartych na zrozumieniu ich potrzeb i wymagań,
      3. komunikacji – w szczególności z członkami zespołów projektowych i recenzentami, ukierunkowanej na wyegzekwowanie wymagań wydawnictwa co do jakości zarówno publikacji, jak i recenzji.
  4. Wydawnictwo nie prowadzi polityki biernego oczekiwania na zgłoszenia autorów publikacji, tylko jest inicjatorem powstania publikacji. Staranna selekcja tematów monografii naukowych jest pierwszym etapem w dbałości o wysoki poziom merytoryczny naszych publikacji – decydując o tematach publikacji wydawnictwo nie musi pochylać się nad opracowaniami nadmiernie opisywanymi w literaturze czy autoplagiatami.

  5. W wyborze tematów wydawnictwo kieruje się kolejno następującymi priorytetami:

    1. Interdyscyplinarność,
    2. Nowatorstwo,
    3. Pozostałe tematy publikacji wybierane są jedynie w przypadku wolnych miejsc w kalendarzu wydawniczym, pod warunkiem spełnienia wszelkich innych wymogów stawianych publikacjom naukowym wydawnictwa.

  6. Wybór autorów publikacji jest drugim elementem dbałości o wysoki poziom publikacji wydawnictwa. Wydawnictwo kieruje się w doborze autorów publikacji następującymi zasadami:
    1. Przy wyborze autorów publikacji preferowani są naukowcy samodzielni, co gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny i sprawną współpracę wynikającą z doświadczenia dojrzałych naukowców.
    2. Autorzy publikacji muszą mieć stopień co najmniej doktora – ogranicza to ryzyko słabego warsztatu badacza i braku doświadczenia we współpracy z pozostałymi współautorami publikacji.
    3. Osoby bez stopnia doktora dopuszczane są do zespołów projektowych tylko w drodze wyjątku i wyłącznie na życzenie pozostałych członków zespołu lub przy spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:
      1. Autor posiada już publikacje w danej tematyce i zaawansowane prace nad doktoratem,
      2. Autor przedstawi koncepcję zbadania i opracowania zagadnienia, która uzyska pozytywna ocenę wydawnictwa i pozostałych członków zespołu,
      3. Pozostali członkowie zespołu wyrażą zgodę na udział Autora w projekcie.
    4. Preferencja interdyscyplinarności – w przypadku większej liczby chętnych do udziału w danym projekcie preferowany jest interdyscyplinarny skład zespołu. Aby móc wybierać spośród większej ilości kandydatów do projektu, wydawnictwo prowadzi aktywną działalność marketingową prowadzonych projektów (newsletter, mailingi, bezpośredni kontakt z wybranymi i preferowanymi przez wydawnictwo autorami, działania PR, reklama itp.)
    5. Wybierając kandydatów do projektu wydawnictwo kieruje się oceną dotychczasowego dorobku autora na podstawie informacji dostępnych na portalach: Nauka-polska.pl, Google Scholar, stronach internetowych uczelni.
    6. Przyjęcie osoby do zespołu projektowego wymaga uzyskania akceptacji koncepcji publikacji przez wydawnictwo. Każdy z członków zespołu przedstawia koncepcje swojej części, a następnie jako zespół członkowie opracowują spójną koncepcję monografii.

  7. Celem procesu recenzji wydawniczej nie jest zero-jedynkowa ocena dzieła, tylko pomoc autorom w ulepszeniu dzieła najchętniej do poziomu publikacji wybitnej, a co najmniej tak, by spełniało ono wysokie standardy wymagane przez wydawnictwo dla monografii i podręczników dopuszczanych do publikacji. (Szczegóły dotyczące procesu recenzji)
  8. Wydawnictwo nie publikuje prac:

    • W oparciu o dostarczone z zewnątrz recenzje – pomimo iż stanowi to standard w większości wydawnictw uczelnianych i komercyjnych, również tych wiodących. W przypadku wątpliwości co do zasadności tej reguły prosimy o kontakt bezpośredni w celu uzasadnienia powodów unikania przez wydawnictwo tzw. recenzji grzecznościowych i wyjaśnienia zasad recenzji obowiązujących w wydawnictwie;
    • Które nie otrzymały akceptacji recenzenta w procesie recenzji przeprowadzonej przez wydawnictwo;
    • Których autorzy nie dokonują zmian zgodnych z wymaganiami recenzenta;
    • Które wykazują cechy plagiatu lub autoplagiatu - według opinii recenzenta lub w wyniku sprawdzenia utworu w systemie antyplagiatowym.

  9. W przypadku uzyskania pozytywnej recenzji przez utwór, zostaje on przygotowany do wydania (redakcja, korekty, opracowanie graficzne, skład, projekt okładki, nadanie numerów iSBN) w formie elektronicznej i/lub drukowanej.

  10. Ostateczny projekt publikacji przedstawiany jest Autorom do akceptacji.

  11. Po uzyskaniu akceptacji Autorów publikacja zostaje wydrukowana i skierowana do sprzedaży w księgarni internetowej Texter.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl