Producenci
Projekty naukowe - kategorie
Zasady etyki

Zasady etyki wydawnictwa Texter

Zasady etyki przyjęte przez wydawnictwo naukowe Texter obowiązują:

 • Wydawnictwo
 • Autorów
 • Recenzentów.

Zasady etyki przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępne na stronie internetowej www.publicationethics.org

AUTORZY

 1. Autorzy zobowiązuję się dostarczać wyłącznie własne utwory, które napisali samodzielnie i do których posiadają pełne majątkowe prawa autorskie.
 2. Autorzy odpowiadają za dokumentowanie wszystkich danych zawartych w treści utworu, w tym za dokumentowanie źródeł i badań własnych.
 3. W przypadku utworów opisujących wyniki badań finansowanych lub w inny sposób wspieranych przez podmioty publiczne lub niepubliczne Autorzy maja obowiązek ujawniać ten fakt i wskazać źródła finansowania badań będących podstawą treści utworu.
 4. Autorzy są zobowiązani oświadczyć, że ich utwór nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 5. Autorzy są zobowiązani oświadczyć, że ich utwór nie został złożony do publikacji w żadnym innym miejscu.
 6. Autorzy zobowiązani są do zamieszczania w utworze wyłącznie prawdziwych danych i twierdzeń.
 7. W przypadku wykazania, że dane lub twierdzenia zawarte w utworze nie są prawdziwe, Autorzy są zobowiązani do odpowiedniego sprostowania lub skorygowania stwierdzonych błędów z wykorzystaniem następujących środków: errata, aneks, sprostowanie.

RECENZENCI

 1. Recenzenci są zobligowani do zachowania obiektywizmu i poufności.
 2. Recenzenci są zobligowani do oświadczenia, że nie znają autorstwa utworu przedstawionego do recenzji oraz, że nie istnieje konflikt interesów w odniesieniu do badań lub podmiotów finansujących badania.
 3. W przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych lub formalnych bądź niekompletności utworu Recenzenci są zobowiązani do wskazania sposobów poprawienia utworu oraz publikacji, które powinny być zacytowane.
 4. Recenzent jest zobowiązany poinformować wydawnictwo, jeśli stwierdzi wysoki poziom zbieżności treści recenzowanej pracy innymi publikacjami.
 5. Po ukończeniu recenzji, recenzenci zwracają wszystkie materiały do redakcji. Ich przechowywanie przez recenzenta w dowolnej wersji (w tym w wersji elektronicznej) jest niedozwolone.

 WYDAWNICTWO

 1. Wysoka jakość merytoryczna publikacji i etyka działania mają pierwszeństwo przed celami biznesowymi wydawcy.
 2. Plagiat lub świadome preparowanie danych jest niedozwolone. Wydawnictwo stosuje programy antyplagiatowe w celu zmniejszenia ryzyka opublikowania plagiatu.
 3. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za przyjęcie utworu do publikacji w oparciu o uzyskane recenzje.
 4. Wydawnictwo nie może pozostawać w konflikcie interesów w odniesieniu do przyjmowanych artykułów.
 5. Wydawnictwo jest odpowiedzialne za obsługę procedury wyboru recenzentów, zapewniając wysoką jakość recenzji, anonimowość i brak konfliktu interesów.
 6. Wydawnictwo w uzasadnionych przypadkach deklaruje gotowość do opublikowania poprawek i wyjaśnień.
 7. Wydawnictwo jest odpowiedzialne za tworzenie, udoskonalanie i wdrażanie zasad etyki wydawnictwa.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl