Producenci
Projekty naukowe - kategorie
Regulamin

Regulamin portalu texterbooks.com

 

§1 Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu internetowego, funkcjonującego w domenie http://www.texterbooks.com zwanej dalej „Portalem”.
 2. Właścicielem portalu jest Texter Sp. z o.o. wpisana do ewidencji przedsiębiorstw pod numerem 0000359125 z siedzibą w Warszawie 00-511, ul. Nowogrodzka 31 zwana dalej „Operatorem”.
 3. Portal zarządzany jest przez osoby zwane dalej Administratorami.
 4. Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal, a także prawa i obowiązki Użytkowników.
 5. Nazwa Portalu „Texter” (w tym również nazwa domeny „texterbooks.com”), jego koncepcja, logo, elementy grafiki, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz Baza Danych podlegają ochronie prawnej.
 6. Minimalne parametry techniczne, które muszą być spełnione, aby korzystać z portalu: przeglądarka internetowa – Opera, Mozilla Firefox 2, Mozilla Firefox 3, Internet Explorer od 6 do 8, Chrome, Avant Browser, Safari.

 

§2 Zasady Użytkowania Portalu
 1. Użytkownikiem usług świadczonych za pośrednictwem Portalu może być każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca dostęp do Internetu, po uprzednim dokonaniu rejestracji i uzyskaniu statusu użytkownika w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 2. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto podając swoje prawdziwe dane. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób. Rejestracja Użytkownika następuje za pośrednictwem serwisu internetowego, na stronie internetowej www.texterbooks.com
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje Dane Osobowe: adres e-mail (obowiązkowo) oraz hasło.
 4. Użytkownik może w każdym momencie zlikwidować Konto. Wskutek likwidacji konta Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu i Usług świadczonych przez Operatora.
 5. Przedmiotem działalności Portalu jest udostępnianie i sprzedaż publikacji naukowych (zwanych dalej „Publikacjami”) w postaci elektronicznej (e-booka).
 6. Pod pojęciem 'e-book' należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. publikacji drukowanych). Dzięki elektronicznej technologii e-booki mogą zawierać poza tekstami - grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne (np. hiperłącza).
 7. Operator nie odpowiada za zgodność treści prac naukowych z ich opisem przedstawionym przez Autora i prezentowanym w opisie. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że treść pracy naukowej, do której uzyskał dostęp odbiega znacząco od jej opisu Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne zgodnie z §7 niniejszego Regulaminu.

 

§3 Świadczenie Usług
 1. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim Publikacje.
 2. Do zrealizowania transakcji konieczne jest założenie konta Użytkownika (zgodnie z procedurą opisaną w §2 ust. 2) oraz złożenie zamówienia zgodnie z zasadami postępowania opisanymi na Portalu.
 3. Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez nadanie odpowiedniego statusu zamówieniu oraz udostępnienie zakupionych e-booków na koncie użytkownika w zakładce „Moje konto”
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem dotycząca świadczenia usług zostaje zawarta po złożeniu przez Użytkownika prawidłowego zamówienia.
 5. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Operatora.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Operatora należności uiszczanej dostępnymi na Portalu kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 7. Dostępne formy płatności:
  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2. Przelewy internetowe
  3. Przelew tradycyjny
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Operator dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 9. Wszystkie ceny Publikacji za udostępnienie plików są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Podana na odpowiednich stronach Portalu cena dotyczy opisanego zakresu udostępnienia pliku i zawiera w sobie opłatę licencyjną za udzielenie sublicencji na korzystanie z pliku.
 10. Realizacja zamówienia nastąpi poprzez udostępnienie e-booka, zapisanego w formacie pliku PDF, drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe każdorazowo na żądanie Użytkownika za pośrednictwem Portalu. Odtwarzanie e-booka będzie możliwe m.in. na komputerach oraz czytnikach mających zainstalowany program odczytu formatu PDF np.: Adobe Reader lub równoznaczny (do bezpłatnego pobrania ze strony Internetowej producenta http://www.adobe.com/pl/)
 11. Zamówienie uważa się za zrealizowane w przypadku prawidłowego udostępnienia Użytkownikowi pliku e-booka. Podstawą do ustalenia, czy e-book został prawidłowo udostępniony, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Portalu.
 12. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT (wyłącznie w formie elektronicznej) po dokonaniu transakcji w ciągu 7 dni od daty zakupu. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest:
  1. Zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę” w procesie zakupu
  2. Podanie wymaganych do wystawienia faktury danych w procesie zakupu za pośrednictwem formularza dostępnego na Portalu.

 

§4 Prawa Użytkowników Względem Zakupionych Publikacji
 1. Każdy egzemplarz e-booka sprzedawany za pośrednictwem Portalu jest oznaczony w technice „watermarku” indywidualnym oznaczeniem, w warstwie ukrytej pliku i wyłącznie z takim oznaczeniem zostanie udostępniony Użytkownikowi. Oznaczenie to pozwala w sposób jednoznaczny zidentyfikować Użytkownika, będącego nabywcą e-booka. Niniejszym Użytkownik nabywający e-booka wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia e-booka tego oznaczenia.
 2. Użytkownik, w ramach usługi, za zapłatą ceny i na podstawie udzielanej na mocy niniejszych postanowień Regulaminu sublicencji, może korzystać z zamówionego i udostępnionego pliku wyłącznie na swoje własne, osobiste potrzeby, poprzez odtwarzanie w urządzeniach elektronicznych lub wprowadzanie do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu. Sublicencja obejmuje prawo do posiadania i odtwarzania pliku na nielimitowanej liczbie urządzeń posiadanych przez Użytkownika i służących do jego przechowywania i odtwarzania. Sublicencja obejmuje prawo do: powielania i kopiowania pliku, celem korzystania z niego na większej niż jedna liczbie urządzeń posiadanych przez Użytkownika, z zastrzeżeniem dopuszczalności korzystania z pliku na własne potrzeby. Sublicencja nie obejmuje prawa do wykorzystywania w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa lub zasadami Regulaminu treści pliku w całości lub we fragmentach. Niedozwolona jest również w szczególności dystrybucja plików, ich rozpowszechnianie lub upublicznianie w jakiejkolwiek formie, bez względu na cel bądź formę tych działań.
 3. Użytkownik, w ramach usługi, zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do treści e-booka w sposób, który umożliwiłby jego powielanie lub dystrybucję. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Operator będzie kierować roszczenia z tytułu łamania praw autorskich i pokrewnych względem znanego mu nabywcy e-booka.
 4. Użytkownik ma obowiązek powiadomić Operatora za pośrednictwem adresu e-mail: texter@texterbooks.com o utracie, w szczególności kradzieży urządzeń elektronicznych, na których przechowywane były zakupione pliki.
 5. Wszelkie e-booki udostępniane na łamach Portalu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników oraz niezakładania Kont, w których nazwa Użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu, uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu, jak również wprowadzania lub przekazywania treści niezgodnych z prawem albo Regulaminem. W przypadku wykorzystywania konta w sposób naruszający prawo jak również sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konto zostanie niezwłocznie zablokowane.
 8. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w ramach Portalu. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 9. Na postawie niniejszego regulaminu Użytkownik zgadza się, że Operator będzie mógł na jego rzecz świadczyć usługi partnerów biznesowych, z którymi Operator podpisał stosowne umowy.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany adres poczty elektronicznej.
 11. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta danego Użytkownika.
 12. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem treści objętych prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
 13. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione i będzie skutkowało odpowiedzialnością Użytkownika, jak też niezwłocznym zablokowaniem dostępu do Konta i jego usunięciem.
 14. Zabrania się użytkownikom rozsyłania spamu lub jakiejkolwiek niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej oraz wielokrotnego wysłania tych samych wiadomości lub wielu różnych wiadomości w krótkich odstępach czasu (flooding).

 

§5 Ochrona Danych Osobowych
 1. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu oraz podmiotom z nim współpracującym, zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora Serwisu, zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego Regulaminu jak również określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.
 2. Texter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, które przetwarza zgodnie z prawem, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania, korzystania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Portalu.
 5. W przypadku powzięcia przez Operatora Serwisu wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności Danych Osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Operator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności: wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych bądź zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
 6. Operator Serwisu uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Operator Serwisu nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom

 

§6 Prawa Autorskie
 1. Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) Danych umieszczonych przez Użytkownika na Portalu w szczególności wizerunku, wypowiedzi i komentarzy na Koncie własnym lub innego Użytkownika.
 2. Wszelkie utwory rozpowszechnione za pośrednictwem portalu stanowią przedmiot praw autorskich Operatora, podmiotów współpracujących z Operatorem bądź innych osób wskazanych w opisie utworów i podlegają ochronie przewidzianej przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Operator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Portalu w tym wchodzących w jego skład Usług. Wykorzystanie materiałów Portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Wszelkie materiały opublikowane na Portalu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny Użytkownika (w celach niekomercyjnych).

 

§7 Postępowania reklamacyjne
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonych plikach:
  1. wad technicznych lub uszkodzeń, jeśli wynikają one z winy Operatora.
  2. niezgodności plików otrzymanych z plikami wyspecyfikowanymi w zamówieniu;
  3. niezgodności treści publikacji naukowej z jej opisem.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji Użytkownik powinien powiadomić Operatora o tym fakcie za pośrednictwem adresu e-mail: texter@texterbooks.com. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: dane Użytkownika, numer zamówienia, którego tyczy się reklamacja i opis zdarzenia objętego reklamacją.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych (tj. nie licząc sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty ich wpłynięcia. W przypadku, gdy reklamacja wynika z nieznajomości prawa lub niniejszego Regulaminu Operator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. W przypadku uznania reklamacji wymienionych w §7 ust. 1.1 i 1.2 wadliwe pliki zostaną wymienione na pełnowartościowe.
 5. W przypadku uznania reklamacji wymienionych w §7 ust. 1 pkt 3 nastąpi zwrot poniesionej przez Użytkownika opłaty.

 

§8 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 roku.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności ich uzasadniania.
 3. O dokonanych zmianach w Regulaminie Operator poinformuje Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie przekazanie informacji na poszczególne Konta Użytkowników.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem oznaczonym w ogłoszeniu na stronie internetowej Portalu lub z dniem przesłania informacji na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

 

1. Płatności

 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Czas realizacji zamówienia

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl